Etkinlikler

Ar-Ge Stratejisi

Fakültemizin araştırma stratejisi, hedefleri Üniversitemizin AR-GE strateji ve hedefleri esas alınarak planlanmaktadır. 2018 yılı içerisinde YÖK tarafından Üniversitemizin “Tarım Ve Hayvancılık” alanında ihtisaslaşacak üniversite olarak belirlenmiştir. Bu nedenle ihtisaslaşma konusunda Fakültemize büyük bir sorumluluk verilmiştir.

Yerel,  ulusal ve uluslararası öncelik ve ihtiyaçlar dikkate alınarak AR-GE startejisi planlanmaktadır.

Araştırmaların yerel,  ulusal ve uluslararası öncelik ve ihtiyaçlar dikkate alınarak planlanması

Yerel ulusal ve uluslararası arena da ihtiyaç duyulan alanların belirlenmesi

Bölgedeki meraların vejetasyon yapısının belirlenmesi ve mera durumu sınıfının ortaya konması         

Mera topraklarının özelliklerinin belirlenmesi 

Bölge meraları için en uygun ıslah yönteminin geliştirilmesi 

Bölgedeki fıstık, tayfi üzümü vb. ürünlerin gen kaynaklarının belirlenmesi ve toplanması

Klasik ve biyoteknolojik ıslah yöntemlerinin entegre çalışması ile, moleküler ıslah programlarına başlanması

Siirt Fıstığına yönelik klonal anaç ve fidan üretiminin yapılması

Bölgede yetiştirilebilen diğer tarımsal ürünlerin doku kültürü yöntemleri ile üretiminin yapılması

Endemik ve risk altındaki türleri korunması (Siirt adaçayı, salep, yabani buğday, crocus vb. türlerin tespit edilmesi, toplanması ve çoğaltılması)

Siirt fıstığı hastalık, zararlı ve yabancı ot mücadelesinde ekonomi,  insan sağlığı, çevre, biyolojik çeşitliliğin korunması esas alınarak, sürdürülebilir tarım amaçlarına uygun Entegre mücadele araştırma uygulama, eğitim ve tanıtım programının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması

Siirt fıstığı entegre mücadele projesinde görev alacak araştırıcıların, uygulama kuruluşlarındaki teknik elemanların, üreticilerin ve ilaç bayilerinin eğitilmesi

Siirt ilinde fıstıkta ana hastalık Karazenk (Septoria sp.)  ve ana zararlı dip kurdu (Capnodis sp.) mücadele, tahmin ve uyarı modelininin geliştirilmesi

Siirt ilinde organik tarım yapmaya elverişli alanların belirlenmesi, ilde var olan organik tarım potansiyelinin somutlaştırılarak açığa çıkarılması ve bu alanların Coğrafik Bilgi Sistemleri ile kayıt altına alınarak haritalandırılması

Siirt ili jeotermal kaynaklarının belirlenmesi, belirlenen kaynakların özelliklerinin ortaya çıkarılması ve sözkonusu kaynakların; debisi, farklı derinliklerdeki sıcaklık değerleri, yerleşim alanlarına uzaklığı, akış hızı, kimyasal içeriği vs. gibi örtüaltı sebze yetiştiriciliğinde önem arz eden özelliklerinin belirlenmesi

Modern sulama sistemlerinin Siirt tarımına entegrasyonu

Modern meyve yetiştiriciliğinin geliştirilmesi (Bölgedeki bahçelerde doğru gübreleme, terbiye ve sulama tekniklerinin yaygınlaştırılması, periyodisite problemi olan türlerde periyodisitenin giderilmesi/azaltılması amacıyla AR-GE çalışmalarının yürütülmesi)

Siirt ilinde yetişen ekonomik öneme sahip doğal gen kaynaklarının demonstrasyon alanlarının oluşturulması

Siirt ili ve çevresinde et ve yumurta tavuğu yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması

Siirt ili ekolojik koşullarının sebze ve süs tarımına uygunluğunun çiftçiye anlatılıp benimsetilmesi

Yöremizle anılan ekonomik değeri yüksek mahalli çeşitlerimizde ismine doğru aşılı sertifikalı fide ve fidan üretimi yapılması

Yöremizin uzun vejetasyon süresinden yararlanıp yörede yetiştirilen ürün çeşitliliğinin artırılması

İlimizin zengin doğal bitki popülasyonunu uygun klasik ve biyoteknolojik yöntemlerle geliştirip sektöre alternatif ürün sunma

İlimiz meyve, sebze ve süs bitkileri gen kaynaklarını in vitro ve in vivo yöntemlerle koruma altına almak

Yöre çiftçisine ve yöre halkına gen kaynaklarımızın ve doğal bitki örtümüzün tanıtılıp, değerinin anlaşılır olması ve yok olmasını önlemek amacıyla eğitimler düzenlemek

Siirt ili ekolojik koşullarının sebze ve süs tarımına uygunluğunun çiftçiye anlatılması

Bitki sağlığı laboratuvarlarının altyapısının günün koşullarına göre modernize edilerek, hastalık ve zararlıların teşhisinde özellikle molleküler temelli yöntemlerin kullanılması için yeterli hale getirilmesi

Siirt Fıstığı alanlarında ekonomik verim ve kalite kaybına neden olan bazı zararlılara karşı Biyoteknik Mücadelerinin geliştirilmesi

Siirt Fıstığında önemli kayıplara neden olan Agnoscena pistacia (Antepfıstığı) mücadelesinde kullanılan bazı kimyasallarının direnç durumlarının belirlenmesi

Kısıtlı su koşullarında sulama suyunun optimum kullanımı için uygun teknoloji ve sulama programlarının oluşturulması

Sulamada ileri teknik ve teknolojilerin geliştirilmesi

Bitkisel üretimde hassas tarım uygulamalarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması

Enerji etkinliğini artırmaya dönük tarla işlemleri için sistem tasarımı, tarımsal üretimin yönlendirilmesini ve görüntülenmesini sağlayacak elektronik kontrol, veya sulamaların otomasyona (PLS) bağlanması

Çevre ve buna uygun yapı sistemlerinin tasarımı, etkin hasat sonrası işlemler ve ürün işleme teknolojilerinin geliştirilmesi

Tarımsal atıkların değerlendirilmesi konularında kamu ve özel sektörle çalışmaların yapılması

Siirt ili ve çevresine ait doğal bitki örtüsünün analiz edilerek yerel kalkınmaya katkı sağlayacak olan endemik ve doğal türlerin kültüre alınma potansiyellerinin araştırılması

Kesme çiçek yetiştiriciliği konusunda gerekli üretim alanlarının ve seralarının oluşturulması ve türler temin edilerek üretime başlanması

İç mekan bitkileri yetiştiriciliği konusunda gerekli seraların oluşturulması ve türler temin edilerek üretime başlanması

Mevsimlik çiçek yetiştiriciliği konusunda gerekli üretim alanlarının ve seralarının oluşturulması ve türler temin edilerek üretime başlanması

Siirt ve çevresinde bitki örtüsünün zenginleştirilmesi ve ağaçlandırma faaliyetlerinin arttırılması için gerekli çalışmaların düzenlenmesi, işbirliklerinin gerçekleştirilmesi

Doğa koruma konusunda halkın bilinçlendirilmesi amacıyla çalışmalar yapılması

Siirt ilinde organik tarım yapmaya elverişli alanların belirlenmesi, ilde var olan organik tarım potansiyelinin somutlaştırılarak açığa çıkarılması ve bu alanların Coğrafik Bilgi Sistemleri ile kayıt altına alınarak haritalandırılması

Siirt ilinde yetişen ekonomik öneme sahip doğal gen kaynaklarının demonstrasyon alanlarının oluşturulması

Siirt İli florasında doğal olarak yetişen tıbbi ve aromatik bitkilerin ve bunların kalite özelliklerinin tespiti

Siirt İlinde tarımı yapılabilecek tıbbi ve aromatik bitki türlerinin tespit edilmesi ve bunlarla ilgili agronomi/ıslah çalışmalarının yapılması

Yağlı tohumlu bitkiler (Aspir, Ayçiçeği, Kolza, Soya Susam ve Yerfıstığı)  tarımının yaygınlaştırılması amacıyla bütün yağlı tohumlu bitkileri için çeşit adaptasyon çalışmalarının yapılması

Yağlı tohumlu bitkilerde (Aspir, Ayçiçeği, Kolza, Soya Susam ve Yerfıstığı) çeşit geliştirme ve tescil faaliyetlerinin yapılması

Önemli bir gıda ve endüstri hammaddesi olan patatesin bölgede tarımının yaygınlaştırılması amacıyla yetiştirme tekniği (dikim zamanı, gübreleme, dikim mesafeleri, sulama çalışmaları) konularında çeşitli araştırmaların yapılması

Endüstri bitkileri ile ilgili yapılan çalışmaların üreticilere benimsetilmesi çalışmaları

Siirt ili ve çevresinde “Verimli Hilal” olarak bilinen bölgede Simbiyotik ve Asimbiyotik Bitki Gelişimini Teşvik Edici  Bakterilerin toplanması teşhis edilmesi özelliklerinin belirlenerek bir koleksiyon oluşturulması

Siirt ili ve çevresinde “Verimli Hilal” olarak bilinen bölgede oluşturulacak Bitki Gelişimini Teşvik Edici Bakteri koleksiyonundan Ticari olarak Biyogübre, Biyopestisit, Biyodegredasyon ve Biyoremediasyon özelliklerine göre tescil edilmesi

Bölgemizde halk elinde yetiştirilmekte olan tahıl ve baklagil yerel popülasyonlarının toplanması, muhafaza edilmesi ve özelliklerinin belirlenmesi.

Bölgede en uygun ürün deseninin belirlenerek bölgesel kalkınma odaklı verim artışının sağlanması

Kuraklığa, herbisitlere, yatmaya, hastalık ve zararlılara dayanıklı baklagil çeşitleri ıslah ederek bölgede özellikle nohut ve mercimek üretimini artırmak

Bölgede tesis edilen baraj göllerinin iklim değişikliğine etkilerini araştırılarak oluşan yeni koşullara uygun ürün desenini oluşturmak

Sürdürülebilir tarımsal üretimi sağlamak

Çevre dostu işletmelerin artırılması

Pazarlama stratejileri geliştirmek

Yaşam kaynağımız olan toprak, su ve havanın kirlenmesini önlemek

Tarımsal üretim alanlardan verim ve kalitenin artırılması için gerekli bilimsel araştırmaları yaparak başta ilimiz olmak üzere hem ülke hem de bölge ekonomisinin gelişmesinde önemli rol oynamak

Son teknolojik imkanların kullanılarak çiftçilerimize tanıtılması ve sorunlarını çözme noktasında katkı sağlanmak

Bölge halkının bilgilendirilerek bilinçli üretim yapmaya yönlendirilmesi ve bölge ekonomisinin kalkındırılması amaçlanmaktadır

Baklagil ve buğdaygil gen kaynaklarının anavatanı olan bölgemizde koleksiyon ve moleküler kimlik oluşturma çalışmaları

Endemik Geofit bitkilerinin biyoteknolojik yöntemler ile korunması ve çoğaltılması

Bölge tarımına yönelik moleküler düzeyde abiyotik ve biyotik stres çalışmalarının yapılması

Ana arı ırklarının biyoteknolojik teknikleri ile tanılanması ve üretime entegre edilmesi

Genetik çeşitliliğin verimli kullanımı için yabani bitki gen havuzlarından genetik varyasyonun tespiti ve biyoteknolojik teknikleri ile ıslaha entegre edilmesi

Anter ve mikrospor kültürü teknikleri ile homozigot bitki eldesi

Kaplıca ve termal su bakımından zengin olan bölgemizde mikrobiyal popülasyonun belirlenmesi ve teknolojik ürün geliştirilmesi

Biyoteknolojik yöntemler ile sentetik tohum üretimi

Biyoteknoloji alanında insan kaynaklarının yetiştirilmesi ve buna yönelik mesleki eğitim faaliyetlerinin yapılması.

Geçici daldırma sistemi biyoreaktörleri kullanılarak Tıbbı ve aromatik bitkilerde sekonder metabolit üretimi

Bölgede Toprak ve su kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir bir şekilde kullanımı, sınıflandırılması ve veri tabanının oluşturulması konusunda Ar-Ge çalışmalarının yürütülmesi

İklim değişikliği, çölleşme, erozyon, toprak ve su kirliliği konularında Ar-Ge çalışmaların yürütülmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi

Gübre ve toprak düzenleyicilerin bitki verim ve kalitesi üzerine etkinliğini artıracak, kimyasal gübre kullanımında tasarruf sağlayacak alternatif yöntemler konusunda Ar-Ge çalışmalarının yürütülmesi

Bölgenin hayvansal üretim kollarından arı yetiştiriciliği, büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği konularında karşılaşılan sorunları ele almak, danışmanlık yapmak, ilgili merkezler aracılığıyla projeler geliştirmek ve uygulamak

Ucuz girdi kullanımı ile hayvansal ürünlerin pazarlanması noktasında ilgili paydaşlarla çalışmalar yapmak ve problem çözmek

Etkili hayvansal üretim tekniklerini uygulamak

NEDİM BOZDAĞ
Güncelleme : 16.06.2023 16:17:45